เรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนบริหารธุรกิจ ออนไลน์

                รับสมัครปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 เปิดเรียนเดือน สิงหาคม
                สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้

หลักสูตร

ปริญญาตรี , ปริญญาโท

เรียนออนไลน์ กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  • ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

    ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสกับผู้เรียน ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผนการเรียน กำหนดระยะเวลาการศึกษา และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Western-CyberU เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์ แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

เรียนบริหารธุรกิจออนไลน์

เรียนออนไลน์ ไม่มีเวลาก็จบได้ ปริญญาตรี ปริญญาโท

Phone

085-2270899

Mobile

085-2270899
เรียนบริหารธุรกิจออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อ เรา

/

72/14 หมู่ 5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.085-2270899 E-mail : wtujiraporn@gmail.com