หลักสูตรปริญญาตรี


ปริญญาตรี รับเทียบโอน รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120-132 หน่วยกิต)
 สาขาการบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาการตลาด
 สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
 สาขาการจัดการ


เรียนบริหารธุรกิจออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อ เรา

/


E-mail : wtujiraporn@gmail.com , ID Line : wtuonline