หลักสูตรปริญญาโท


(สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง ถึง 2 ปี ) จำนวน 36-45 หน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาบัญชีและการเงิน
 สาขาการจัดการและการตลาด


เรียนบริหารธุรกิจออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อ เรา

/


E-mail : wtujiraporn@gmail.com , ID Line : wtuonline